Vállalkozási feltételek C kategória

A képző szerv megnevezése: Pelikán és Társa Kft.
Címe: 2100. Gödöllő, Gábor Áron u. 2-10. (Átrium Üzletház)..
E-mail címe: info@pelikansuli.hu
Telefonszáma: 70/433 50 33
(Teljes név: Pelikán és Társa Kft., Fantázianév: Pelikán Autósiskola)
Honlapjának címe (URL): www.pelikansuli.hu
A cég formája: Korlátolt Felelősségű Társaság
Cégbírósági bejegyzés száma: Cg. 13-09-124098
Iskolavezető neve: Oláh Róbert András
E-mail címe: pelikan.autosiskola@gmail.com
Telefonszáma: 20/9734738
Ügyfélfogadó címe: 2100. Gödöllő, Gábor Áron u. 2-10. (Átrium Üzletház).
Telefonszáma: 70/433 50 33
Ügyfélfogadás időpontjai: K-P: 13.00-15.00.
Telephely(ek) címe: 2100 Gödöllő, Gábor Áron u. 2-10. (Átrium Üzletház)..
Telefonszáma: 70/433 50 33
A tanfolyamra vagy szaktanfolyamra való felvétel módja:
jelentkező megkapja a Tanulmányi Szerződést és annak mellékleteit, kitölti, aláírja.
Előírt egészségi és PÁV alkalmassági vizsgálatok kategóriánként:
Orvosi alkalmassági igazolás: II fokú, 2 csoportú. Orvosi alkalmassági vizsgálat: 7.200. 2 éven belül 5 sikertelen forgalmi vizsga után Pályaalkalmassági vizsgálat szükséges a következő forgalmi vizsgához.

A tanfolyamra az vehető fel:- aki a jogszabályban előírt életkornál fél évvel fiatalabb (17 és fél éves),– B kategóriás vezető engedéllyel rendelkezik, ami nem minősül kezdő vezető engedélynek, – alapfokú iskolai végzettséggel rendelkezik (legalább 8 osztályos általános iskolai bizonyítvánnyal),- az elméleti tandíjat megfizette,aki megfelel a külön jogszabályokban meghatározott egészségügyi és pályaalkalmassági, valamint – írásbeli nyilatkozata alapján a külön jogszabályban meghatározott közlekedésbiztonsági feltételeknek.

Elméleti vizsgára az bocsátható, aki– aki a jogszabályban előírt életkornál 3 hónappal fiatalabb (17 és háromnegyed éves),- aki a tanfolyam elméleti részét igazoltan elvégezte és az első vizsgaeseményig az adott tanfolyam megkezdésétől számított kevesebb, mint kilenc hónap telt el,- aki az elméleti tanfolyam elvégzése alól a 24/2005 Korm. Rend 4. § (6) bekezdésében foglaltak alapján mentesült, továbbá aki a közúti közlekedési igazgatási feladatokról, a közúti közlekedési okmányok kiadásáról és visszavonásáról szóló rendelet alapján tanfolyammentes vizsgát tehet, – aki megfelel a külön jogszabályokban meghatározott egészségügyi és pályaalkalmassági, valamint – írásbeli nyilatkozata alapján a külön jogszabályban meghatározott közlekedésbiztonsági feltételeknek – a gépjármű vezetésére jogosító vezetői engedély megszerzésére irányuló vizsga esetében az alapfokú iskolai végzettség meglétéről a jelentkezési lapon nyilatkozik. – a külön jogszabályban meghatározott módon az igazgatási szolgáltatási díjat képző szerv útján vagy közvetlenül megfizette. Amennyiben a tanuló a tanfolyam kezdetétől számított tizenkét hónapon belül nem teszi le sikeresen az elméleti vizsgáit, akkor csak a teljes tanfolyam megismétlését követően jelenthető ismét elméleti vizsgára. A tanuló az alapfokú iskolai végzettségét legkésőbb az első vizsga napján igazolja a KAVK részére. Ha a tanuló alapfokú iskolai végzettségét a meghatározott módon nem igazolta, annak teljesítéséig a következő vizsgára nem bocsátható, illetve részére vizsgaigazolás nem állítható ki.

 Gyakorlati vizsgára az bocsátható, – aki a jogszabályban a vezetői engedély kiadásának feltételéül előírt életkort betöltötte; (18 év), ,-forgalmi vizsgára az bocsátható aki sikeres rutin és biztonsági ellenőrzés és üzemeltetés vizsgát tett. – az összes elméleti vizsgatárgyból sikeresen vizsgázott, vagy a vizsgakötelezettség alól mentesült és az elméleti vizsgái érvényesek, – a tanfolyam vizsgatárgyhoz kapcsolódó gyakorlati részét elvégezte (ez a követelmény nem vonatkozik arra, a közúti közlekedési okmányok kiadásáról és visszavonásáról szóló rendelet alapján tanfolyammentes vizsgát tehet, – a 24/2005 Korm. rend.  3. számú melléklet 3.2.1. táblázatában meghatározott kötelező óraszámokat igazoltan teljesítette, 29 tanóra(A:6,F:23,(Fv:15,Fo:4,Fé:2,Fh:2)),/348 km. – a külön jogszabályban meghatározott módon az igazgatási szolgáltatási díjat képző szerv útján vagy közvetlenül megfizette.

A vizsgaigazolás kiadásának a feltételei (elsősegély-nyújtási ismeretek megszerzésére vonatkozó rendelkezések):amennyiben a vizsgázó sikeres forgalmi vizsgát tett, a sikeres vizsgáról a Vizsgaközpont vizsgaigazolást állít ki, amelyet a sikeres vizsgát követő három munkanapon belül elektronikus úton továbbít az illetékes közlekedési igazgatási hatóság részére. A vizsgaigazoláson szöveges bejegyzés alkalmazásával kell feltüntetni azt a körülményt, ha a vizsgázó bármely járművezetési vizsgát (járműkezelési, rutin vagy forgalom) automata sebességváltóval rendelkező járművön tette le.

A tanuló a megszerezni kívánt képesítéshez szükséges egyéb igazolások (pl. elsősegélynyújtási ismeretek megszerzésének igazolása) birtokában kezdeményezheti az illetékes közlekedési igazgatási hatóságnál a vezetői engedély kiállítását.Az elsősegély-nyújtási ismeretek megszerzését a Magyar Vöröskereszt által kiállított igazolással kell igazolni, melynek megszerzésének kötelezettsége alól mentesülnek a külön jogszabály alapján: az orvostudományi egyetemen szerzett orvosi, fogorvosi, gyógyszerészi, az állatorvos-tudományi egyetemen szerzett állatorvosi, védőnői, dietetikusi, mentőtiszti, gyógytornász, egészségügyi szakoktatói, diplomás ápolói oklevéllel (képesítéssel) rendelkezők, valamint a közegészségügyi felügyelői főiskolai szakon végzettek, és az egészségügyi szakközépiskolát (szakiskolát) végzettek, továbbá minden olyan vizsgázó, aki 1969. július 1-je és 1983. december 31-e között „D” kategóriára vezetői engedélyt, vagy „trolibusz” kategóriára járművezetői engedélyt szerzett; 1984. január 1-je után: bármely járműkategóriára vezetői engedélyt, „trolibusz” kategóriára járművezetői engedélyt, „Mezőgazdasági vontató”, „Segédmotoros kerékpár”, „Lassú jármű” kategóriában közúti járművezetői jogosultságot szerzett.

A tanuló által igényelt tanfolyam vagy szaktanfolyam tantárgyai, a képző szerv által tartott óraszáma, az elméleti tanórák időtartama, tandíja, (tandíjért nyújtott szolgáltatások tartalmának tételes felsorolása):
Elméleti tanfolyam el-learning képzéssel: 54.000Ft. 180 nap/75 óra hozzáférési lehetőséget tartalmaz, hosszabbítás: 10.000Ft. 30 nap/10 óra hozzáférést tartalmaz.
Számlaszám: 12021006-01182509-00100007. Téves utalás esetén 500Ft adminisztrációs díjat számolunk fel.
Gyakorlati képzés,, Járműhasználat: B+E, C, C+E, D kategóriák és B96 kiegészítés gyakorlati oktatását a Golden Glob Trans Kft. (tovabbkepzes@goldenglob.hu 2170 Aszód, Falujárók útja 44. +36 20 200 4000) végzi, annak árait, járműhasználatát, oktatás helyszínét és a gyakorlati oktatásra vonatkozó minden információt saját írásos tájékoztatója tartalmazza.
Vizsgadíjak: : Számítógépes elméleti vizsga: Közlekedési ismeretek: 4.600, Szerkezeti és üzemeltetési ismeretek: 4.600Ft, Munkavédelmi és Tűzvédelmi ismeretek: 4.600Ft. Számlaszám: 12021006-01182509-00200004. Téves utalás esetén 500Ft adminisztrációs díjat számolunk fel.
Rutin vizsga: 3.500Ft. Biztonsági ellenőrzés és üzemeltetés: 4.400Ft, Forgalmi vizsga: 11.000Ft. A gyakorlati képzőszerv részére fizetendő.

Mentesítések a „szerkezeti és üzemeltetési ismeretek” és a „biztonsági ellenőrzés és üzemeltetés” tan- és vizsgatárgyakból: Bármely egyetemen, főiskolán szerzett gépész-, autógépész-, közlekedés mérnöki vagy üzemmérnöki oklevél; gépész-, autógépész-, közlekedés mérnöktanári oklevél; gépész-, autógépész-, közlekedés üzemmérnöki műszaki tanári oklevél; szakirányú műszaki oktatói oklevél. A Zrínyi Miklós Nemzetvédelmi Egyetem Bolyai János Katonai Műszaki Főiskolai Karon és a jogelőd Katonai Főiskolán szerzett harcjármű üzemben tartó szakos oklevél; katonai gépjármű üzemeltető szakos oklevél; gépjármű technikus tiszti képesítés; harcjármű üzemeltetői üzemmérnök. „Műszaki ismeretek” szakos szakoktatói oklevél (vagy ezzel egyenértékű képesítés). Technikusi oklevél (szakközépiskolai érettségi) közúti járműgépész; közlekedésgépész; gépjármű-technikai; gépjárműüzemi; mezőgazdasági gépész; mezőgazdasági gépjavító; építőgépész; gépjárművezető és -karbantartó. Szakképesítés – szakmunkás bizonyítvány autószerelő; anyagmozgatógép-szerelő; építőgép-szerelő; mezőgazdasági gépszerelő; gépjárművezető és -karbantartó; mezőgazdasági gépész; fakitermelési gépkezelő; állattartó telepi gépész; kertészeti gépész; növénytermesztő gépész; erdőgazdasági gépész; mezőgazdasági gépszerelő és gépüzemeltető; mezőgazdasági gépjavító és karbantartó. A közúti járművezetői vizsgáztatás keretében szerzett gépjárműkezelői bizonyítvány. A felsorolt szakképesítéseket adó oktatási intézmények hallgatói részére iskolai tantervbe építetten szervezett közúti járművezetői tanfolyam esetén a felmentés megadható, a vizsgaigazolás azonban csak az érettségi bizonyítvány (technikusi oklevél, szakmunkás végzettséget, illetve szakképesítést igazoló bizonyítvány) bemutatása esetén állítható ki.

A hiányzás pótlásának módja: a tanórákon való részvétel kötelező, a hiányzást a hiányzók kötelesek pótolni az iskolavezetővel megbeszélt időben.

A tanuló áthelyezés és a teljesített oktatásról szóló igazolás kiadásának módja, a tanuló áthelyezés következményei: a tanuló, saját kérésére más képzőszervhez átmehet, a Képzési Igazolást a kéréstől számított 3 napon belül az Iskolavezető kiállítja, ügyfélfogadási időben átvehető. A befizetett és fel nem használt tandíj visszafizetésre kerül. Az elméleti képzés díját a tanfolyam megkezdése után az Autósiskola nem téríti vissza. Kedvezményre csak azok jogosultak, akik a teljes képzést az Autósiskolánál fejezik be! Autósiskola váltás esetén a kedvezményt vissza kell fizetni az Autósiskola részére. Abban az esetben, ha a tanuló több mint 3 naptári hónapig nem vesz részt elméleti és (vagy) gyakorlati foglalkozáson, a 3 hónap letelte utáni első foglalkozás időpontjában érvényes Vállalkozási feltételekben szereplő díjak fizetendők.

Oktatási helyszínek címei: Elméleti oktatás online, gyakorlati lásd gyakorlati képzés.
Pótórák igénylésének módja, díjai: iskolavezetővel, szakoktatóval történő megbeszélés. Gyakorlati pótórák: lásd gyakorlati képzésnél.
Engedélyező Hatóság: Innovációs és Technológiai Minisztérium, Közúti Gépjármű-közlekedési Hatósági Főosztály, 1138 Budapest, Váci út 188. Postacím: 1440 Budapest, Pf. 1. Telefon: +36-1-814-1897
Felügyeleti szerv: Felügyeleti és Módszertani Igazgatóság, (KAV) Közlekedési Alkalmassági és Vizsgaközpont
Nonprofit Korlátolt Felelősségű Társaság, 1082. Budapest Vajdahunyad u. 45., E-mail: info@kavk.hu, Tel: +36 1 8141819

 A tanuló, vizsgázó jogai és kötelezettségei: A tanuló kötelessége a tanórákon a megbeszélt időpontban, vezetésre alkalmas állapotban, személyi igazolvánnyal megjelenni, a vizsgán időben, személyazonosításra alkalmas okmányaival megjelenni, a vizsga rendjét nem zavarni. A vizsgázónak joga van a vizsgán részt venni, panasz esetén a KAV-hoz fordulni. Elméleti vizsgák helyszíne: Vác, Arató u 20. Forgalmi vizsgák kiinduló pontja: Gödöllő, Méhész köz 5. A vizsga időpontja változhat, a tanuló kötelessége a vizsgák időpontja és helyszíne utáni érdeklődés az Autósiskola elérhetőségein.

A vezetői engedély kiadásával kapcsolatos, jogszabályban meghatározott fontosabb előírások: Nem magyar állampolgároknak a tartózkodási engedélyre vonatkozó előírások: Vezetői engedélyt csak olyan kérelmezőnek lehet kiadni, akinek a szokásos tartózkodási helye Magyarország területén van, valamint nem magyar állampolgár esetében az engedély kiadását megelőző hat hónapban Magyarországon tartózkodott.. A személyi adat- és lakcímnyilvántartás hatálya alá nem tartozó harmadik országbeli állampolgár esetében az ügyfélnek kell bemutatnia az idegenrendészeti hatóság által kiállított tartózkodási jogot igazoló okmányt. Az alapfokú iskolai végzettség igazolható: a személyazonosító okmányokba Magyarországon bejegyzett, saját jogon szerzett doktori címmel, az iskolai végzettség igazolására szóló okmány, eredeti példányával, a közjegyző vagy a kiállító által hitelesített példányával, külföldi bizonyítvány és oklevél esetén az eredeti okmánnyal és annak hiteles fordításával, (a hiteles fordítás nem kötelező, ha az oklevél vagy bizonyítvány adott tartalmában és formájában szerepel a közlekedési hatóság által létrehozott „Bizonyítvány és oklevél mintatár”-ban), vagy külföldi bizonyítvány és oklevél esetén olyan – hatáskörrel rendelkező – magyar hatóság által hozott elismerő határozattal, honosítási záradékkal, hatósági bizonyítvánnyal, hatósági igazolással, tájékoztatással vagy három hónapnál nem régebbi Magyarországon felsőoktatási intézmény által kiállított hallgatói jogviszony igazolással, amely kimondja, hogy az adott bizonyítvány vagy oklevél legalább alapfokú végzettséget igazol, vagy annak meglétét előfeltételezi.

Jelen Vállalkozási Feltételeket elolvastam, megértettem.
Fenti Vállakozási szerződés 2022.03.01-től érvényes.

  •  

Gödöllő, ……………………..                                                       

                                                                                                                                                                             ………………………………