Vállalkozási feltételek B kategória

A képzőszerv megnevezése: Pelikán és Társa Kft.

Címe: 2100. Gödöllő, Gábor Áron u. 2-10. (Átrium Üzletház)

E-mail címe: info@pelikansuli.hu

Telefonszáma: 70/433 50 33

(Teljes név: Pelikán és Társa Kft., Fantázianév: Pelikán Autósiskola)

Honlapjának címe (URL): www.pelikansuli.hu

A cég formája: Korlátolt Felelősségű Társaság

Cégbírósági bejegyzés száma: Cg. 13-09-124098

Iskolavezető neve: Oláh Róbert Rafael

E-mail címe: iskolavez@gmail.com

Telefonszáma: 20/5047430

Ügyfélfogadó címe: 2100. Gödöllő, Gábor Áron u. 2-10. (Átrium Üzletház).

Telefonszáma: 70/433 50 33

Ügyfélfogadás időpontjai: K-P: 13.00-15.00.

Telephely(ek) címe: 2100 Gödöllő, Gábor Áron u. 2-10. (Átrium Üzletház)

Telefonszáma: 70/433 50 33

A tanfolyamra vagy szaktanfolyamra való felvétel módja: jelentkező megkapja a Tanulmányi Szerződést és annak mellékleteit, kitölti, aláírja, 18év alatti jelentkező esetén szülő/gondviselő is aláírja.

Előírt egészségi és PÁV alkalmassági vizsgálatok: Orvosi alkalmassági igazolás: I fokú, I csoportú. Orvosi alkalmassági vizsgálat: 7.200. Két éven belül tett öt sikertelen forgalmi vizsga után Pályaalkalmassági vizsgálat szükséges a következő forgalmi vizsgához.

A tanfolyamra az vehető fel: aki a jogszabályban előírt életkornál félévvel fiatalabb (16 és fél éves), alapfokú iskolai végzettséggel rendelkezik (legalább 8 osztályos általános iskolai bizonyítvánnyal), az elméleti tandíjat megfizette,megfelel a külön jogszabályokban meghatározott egészségügyi és pályaalkalmassági, valamint írásbeli nyilatkozata alapján, a külön jogszabályban meghatározott közlekedésbiztonsági feltételeknek.

Elméleti vizsgára az bocsátható, aki a tanfolyam elméleti részét igazoltan elvégezte és az első vizsgaeseményig az adott tanfolyam megkezdésétől számított kevesebb, mint kilenc hónap telt el, aki az elméleti tanfolyam elvégzése alól a 24/2005 Korm. Rend 4. § (6) bekezdésében foglaltak alapján mentesült, továbbá aki a közúti közlekedési igazgatási feladatokról, a közúti közlekedési okmányok kiadásáról és visszavonásáról szóló rendelet alapján tanfolyammentes vizsgát tehet, aki megfelel a külön jogszabályokban meghatározott egészségügyi és pályaalkalmassági, valamint írásbeli nyilatkozata alapján a külön jogszabályban meghatározott közlekedésbiztonsági feltételeknek, a jogszabályban előírt életkornál legfeljebb három hónappal fiatalabb, (16 és háromnegyed éves), a gépjármű vezetésére jogosító vezetői engedély megszerzésére irányuló vizsga esetében az alapfokú iskolai végzettség meglétéről a jelentkezési lapon nyilatkozik. a külön jogszabályban meghatározott módon az igazgatási szolgáltatási díjat képző szerv útján vagy közvetlenül megfizette. Amennyiben a Tanuló a tanfolyam kezdetétől számított tizenkét hónapon belül nem teszi le sikeresen az elméleti vizsgáit, akkor csak a teljes tanfolyam megismétlését követően jelenthető ismét elméleti vizsgára. A tanuló az alapfokú iskolai végzettségét legkésőbb az első vizsga napján igazolja a KAVK részére. Ha a tanuló alapfokú iskolai végzettségét a meghatározott módon nem igazolta, annak teljesítéséig a következő vizsgára nem bocsátható, illetve részére vizsgaigazolás nem állítható ki.

Gyakorlati vizsgára az bocsátható, aki a jogszabályban a vezetői engedély kiadásának feltételéül előírt életkort betöltötte; (17 év), az összes elméleti vizsgatárgyból sikeresen vizsgázott, vagy a vizsgakötelezettség alól mentesült és a közlekedési alapismeretek vizsgája érvényes, a tanfolyam vizsgatárgyhoz kapcsolódó gyakorlati részét elvégezte (ez a követelmény nem vonatkozik arra, a közúti közlekedési okmányok kiadásáról és visszavonásáról szóló rendelet alapján tanfolyammentes vizsgát tehet, – a 24/2005 Korm. rend.  3. számú melléklet 3.2.1. táblázatában meghatározott kötelező óraszámokat és menettávolságokat igazoltan teljesítette, 29 tanóra (A:9, Fv:14Fo:2, Fé:2)/580 km, a külön jogszabályban meghatározott módon az igazgatási szolgáltatási díjat képző szerv útján vagy közvetlenül megfizette. A tanórák nyilvántartása perc alapon történik, 1 tanóra 50 perc. A vizsgára bocsátáshoz az előírt tanóráknak megfelelő perc levezetése is feltétel. Minden előre megbeszélt és 24 órán belül le nem mondott tanóra díját az Autósiskolának megfizette. Elméleti vizsga és tanfolyam nélkül is gyakorlati vizsgára bocsátható az, aki automatikusan működtetett tengelykapcsolóval, illetőleg sebességváltóval felszerelt jármű vezetésére korlátozott vezetői engedélyét hagyományosan működtetett erőátvitelű jármű vezetésére terjeszti ki, vagy mint mozgássérült, meghatározott jármű vezetésére jogosító érvényes vezetői engedélyét más, de ugyanabba a kategóriába tartozó jármű vezetésére kívánja érvényesíttetni.

Amennyiben a vizsgázó sikeres forgalmi vizsgát tett, a sikeres vizsgáról a Vizsgaközpont vizsgaigazolást állít ki, amelyet a sikeres vizsgát követően elektronikus úton továbbít az illetékes közlekedési igazgatási hatóság részére. A vizsgaigazoláson szöveges bejegyzés alkalmazásával kell feltüntetni azt a körülményt, ha a vizsgázó bármely járművezetési vizsgát (járműkezelési, rutin vagy forgalom) automata sebességváltóval rendelkező járművön tette le.

A tanuló a megszerezni kívánt képesítéshez szükséges egyéb igazolások (pl. elsősegélynyújtási ismeretek megszerzésének igazolása) birtokában kezdeményezheti az illetékes közlekedési igazgatási hatóságnál a vezetői engedély kiállítását. A közúti elsősegélynyújtó vizsgákat a Magyar Vöröskereszt szervezi. A vizsgára a Magyar Vöröskereszt honlapján keresztül elektronikusan lehet jelentkezni. Az elsősegély-nyújtási ismeretek megszerzését a Magyar Vöröskereszt által kiállított igazolással kell igazolni, melynek megszerzésének kötelezettsége alól mentesülnek a külön jogszabály alapján: az orvostudományi egyetemen szerzett orvosi, fogorvosi, gyógyszerészi, az állatorvos-tudományi egyetemen szerzett állatorvosi, védőnői, dietetikusi, mentőtiszti, gyógytornász, egészségügyi szakoktatói, diplomás ápolói oklevéllel (képesítéssel) rendelkezők, valamint a közegészségügyi felügyelői főiskolai szakon végzettek, és az egészségügyi szakközépiskolát (szakiskolát) végzettek, továbbá minden olyan vizsgázó, aki 1969. július 1-je és 1983. december 31-e között „D” kategóriára vezetői engedélyt, vagy „trolibusz” kategóriára járművezetői engedélyt szerzett; 1984. január 1-je után: bármely járműkategóriára vezetői engedélyt, „Trolibusz” kategóriára járművezetői engedélyt, „Mezőgazdasági vontató”, „Segédmotoros kerékpár”, „Lassú jármű” kategóriában közúti járművezetői jogosultságot szerzett.

A tanuló által igényelt tanfolyam tantárgyai, óraszámai: Elmélet: zárt rendszerű távoktatás, e-learning tananyag rendelkezésre állása: 180 nap/75 óra, hosszabbítható 30 nap/10 órával. Vezetési gyakorlat: 1 gyakorlati tanóra: 50 perc 24/2005 Kormányrendelet által előírt, kötelező minimum óraszám: Alapoktatás: 9 tanóra (450 perc) Főoktatás: 20 tanóra (1000 perc) Főoktatáson belül: városi vezetés: 14 tanóra (700 perc), országúti vezetés: 4 tanóra (200 perc), éjszakai vezetés: 2 tanóra (100 perc).

A tanfolyam kezdése, befejezése: beiratkozás után az online elméleti tanfolyamot 30 napon belül meg kell kezdeni. A tanfolyam megkezdése után 9 hónapon belül az első elméleti vizsgán meg kell jelenni, 12 hónapon belül sikeres elméleti vizsgát kell tenni. Az elméleti vizsga (KRESZ vizsga) 2 évig érvényes, ez alatt kell sikeres gyakorlati (forgalmi) vizsgát tenni.

Járműhasználat: Volkswagen Jetta, Nissan Qashqai, Skoda Superb, Hyundai i20, Suzuki SX4, Dacia Duster, Dacia Logan.

Hiányzás (gyakorlati oktatás esetén): A vezetési tanóra, a vezetés megkezdése előtt 24 órával lemondható. Az előre megbeszélt és 24 órán belül nem lemondott tanórát ki kell fizetni.

Késés (gyakorlati oktatás esetén) A gyakorlati oktatások kormányrendelet által előírt előzetes online rögzítési kötelezettsége miatt, a Tanulónak törekednie kell arra, hogy a megbeszélt időpontban időben érkezzen. A vezetési tanórákat a kormányrendelet értelmében perc alapon kell rögzíteni, késés esetén az előírt vezetendő perc nem teljesül az előírt kötelező minimális 29 tanóra alatt.

Képzési díj: : □Elmélet (online tanfolyam): 59.000 Ft, □Akciós elmélet (online tanfolyam): 49.000 Ft, elmélet (online tanfolyam) hosszabbítás: 10.000 Ft. Gyakorlati oktatás: 12.000 Ft/tanóra. Kötelezően előírt minimum gyakorlati tanóra: 29 tanóra, 1 vizsgaóra. A forgalmi vizsga órája 1 gyakorlati tanórának felel meg. Minimum gyakorlati tandíj: 360.000 Ft. 10 tanóránként részletben fizethető. Angol nyelvű oktatás: elmélet: 64.000 Ft, gyakorlat: (14.000 Ft/tanóra). Átjelentkező tanuló: A Képzési igazolással átjelentkezett tanulók gyakorlati oktatása 14.000 Ft/tanóra. Minimum 10+1 tanóra vezetés (az első vizsga órával együtt). Sikertelen forgalmi vizsga után 4+1 (+1 a vizsga órája) tanóra fizetése kötelező. Pótórák ára az alapóra árával megegyezik. Az árváltozás jogát fenntartjuk. Minden esetben az Autósiskola Vállalkozási feltételekben megadott árai érvényesek. Ezeket naprakészen honlapunkon bármikor megtekintheti: https://www.pelikansuli.hu/. A vezetés megkezdése után a gyakorlati tandíj abban az esetben változik, amennyiben a Tanuló bármilyen okból 3 hónap szünetet tart. A befizetett, le nem vezetett gyakorlati tandíj a befizetéstől számított 12 hónapon belül használható fel vagy igényelhető vissza.

Vizsgadíjak: KRESZ vizsga: 4.600 Ft, forgalmi vizsga: 11.000 Ft. A pótvizsgák ára az alapvizsgák árával megegyezik. Vizsgadíj változás esetén honlapunkon tájékoztatjuk. Tandíj megfizetésének módja: átutalással: 12021006-01182509-00100007 számlaszámra, vagy készpénzben az ügyfélfogadó helyiségben befizetési bizonylat ellenében. Téves utalás esetén 700 Ft adminisztrációs díjat számolunk fel. Vizsgadíj megfizetésének módja: 12021006-01182509-00200004 számlaszámra, vagy készpénzben az ügyfélfogadó helyiségben befizetési bizonylat ellenében. Téves utalás esetén 700 Ft adminisztrációs díjat számolunk fel. A befizetések igazolásaként elektronikus formában is kiadható a befizetésekről szóló bizonylat.

Vizsgák helyszíne: Elméleti vizsga: Vác, Arató u. 20. Gyakorlati vizsga: Gödöllő, Méhész köz 5.

Egyéb költségek: Nem a járművezető képzéshez kapcsolódó, de a vezető engedély megszerzéséhez vagy kiadásához kapcsolódik: orvosi alkalmassági igazolás: KRESZ vizsgára jelentkezéshez szükséges, 7.200 Ft. Közúti elsősegélynyújtó vizsga: a jogosítvány kiadásához szükséges: 18.000 Ft.

A tanuló áthelyezés és a teljesített oktatásról szóló igazolás kiadásának módja, a tanuló áthelyezés következményei: a tanuló, saját kérésére más képzőszervhez átmehet. A képzésben résztvevő, illetve a felnőttképzést folytató intézmény szerződésszegésének következményei: Bármilyen jogcímen történő szerződés felbontása esetén, amennyiben a tanuló kedvezményt vett igénybe az Autósiskolánál, köteles az igénybe vett kedvezményt az Autósiskolának megfizetni. Az áthelyezési dokumentumokat három munkanapon belül kiállítjuk.

Oktatási helyszínek címei: Elméleti oktatás: online. Gyakorlati oktatás: Gödöllő és a környező települések, tanpálya (Gödöllő, Méhész köz. 5.)

Pótórák igénylésének módja: szakoktatóval történő megbeszélés. Pótóra díja: azonos az alapóra árával. Engedélyező Hatóság: ÉPÍTÉSI ÉS KÖZLEKEDÉSI MINISZTÉRIUM 1054 Budapest, Alkotmány utca 5. 1358 Budapest, Pf. 14. info@ebm.gov.hu, https://kormany.hu/epitesi-es-kozlekedesi-miniszterium +36 (1) 795 3300

Felügyeleti szerv: Felügyeleti és Módszertani Igazgatóság, (KAV) Közlekedési Alkalmassági és Vizsgaközpont Nonprofit Korlátolt Felelősségű Társaság 1082. Budapest Vajdahunyad u. 45. e-mail: info@kavk.hu, Tel: +36 1 8141819

A tanuló, vizsgázó jogai és kötelezettségei: A Tanuló kötelessége a tanórákon a megbeszélt időpontban, vezetésre alkalmas állapotban, személyi igazolvánnyal megjelenni, a vizsgán időben, személyazonosításra alkalmas okmányaival megjelenni, a vizsga rendjét nem zavarni. A vizsgázónak joga van a vizsgán részt venni, panasz esetén a KAV-hoz fordulni. A vizsga időpontja változhat, a tanuló kötelessége a vizsgák időpontja és helyszíne utáni érdeklődés az Autósiskola elérhetőségein. A vizsgákat a vizsgaesemény előtt 8 munkanappal lehet lemondani.

A vezetői engedély kiadásával kapcsolatos, jogszabályban meghatározott fontosabb előírások: Nem magyar állampolgároknak a tartózkodási engedélyre vonatkozó előírások: Vezetői engedélyt csak olyan kérelmezőnek lehet kiadni, akinek a szokásos tartózkodási helye Magyarország területén van, valamint nem magyar állampolgár esetében az engedély kiadását megelőző hat hónapban Magyarországon tartózkodott. A személyi adat- és lakcímnyilvántartás hatálya alá nem tartozó harmadik országbeli állampolgár esetében az ügyfélnek kell bemutatnia az idegenrendészeti hatóság által kiállított tartózkodási jogot igazoló okmányt. Az alapfokú iskolai végzettség igazolható: a személyazonosító okmányokba Magyarországon bejegyzett, saját jogon szerzett doktori címmel, az iskolai végzettség igazolására szóló okmány, eredeti példányával, a közjegyző vagy a kiállító által hitelesített példányával, külföldi bizonyítvány és oklevél esetén az eredeti okmánnyal és annak hiteles fordításával, (a hiteles fordítás nem kötelező, ha az oklevél vagy bizonyítvány adott tartalmában és formájában szerepel a közlekedési hatóság által létrehozott „Bizonyítvány és oklevél mintatár”-ban), vagy külföldi bizonyítvány és oklevél esetén olyan – hatáskörrel rendelkező – magyar hatóság által hozott elismerő határozattal, honosítási záradékkal, hatósági bizonyítvánnyal, hatósági igazolással, tájékoztatással vagy három hónapnál nem régebbi Magyarországon felsőoktatási intézmény által kiállított hallgatói jogviszony igazolással, amely kimondja, hogy az adott bizonyítvány vagy oklevél legalább alapfokú végzettséget igazol, vagy annak meglétét előfeltételezi.

Jelen Vállalkozási Feltételeket elolvastam, megértettem. Fenti Vállakozási szerződés 2024.01.01-től érvényes.

Gödöllő, 2024.