Vállalkozási feltételek

A képző szerv megnevezése: Pelikán és Társa Kft.
Címe: 2100. Gödöllő, Gábor Áron u. 2-10. (Átrium Üzletház)..
E-mail címe: info@pelikansuli.hu
Telefonszáma: 70/433 50 33
(Teljes név: Pelikán és Társa Kft., Fantázianév: Pelikán Autósiskola)
Honlapjának címe (URL): www.pelikansuli.hu
A cég formája: Korlátolt Felelősségű Társaság
Cégbírósági bejegyzés száma: Cg. 13-09-124098
Iskolavezető neve: Oláh Róbert András
E-mail címe: pelikan.autosiskola@gmail.com
Telefonszáma: 20/9734738
Ügyfélfogadó címe: 2100. Gödöllő, Gábor Áron u. 2-10. (Átrium Üzletház).
Telefonszáma: 70/433 50 33
Ügyfélfogadás időpontjai: K-P: 13.00-15.00.
Telephely(ek) címe: 2100 Gödöllő, Gábor Áron u. 2-10. (Átrium Üzletház)..
Telefonszáma: 70/433 50 33
A tanfolyamra vagy szaktanfolyamra való felvétel módja:
jelentkező megkapja a Tanulmányi Szerződést és annak mellékleteit, kitölti, aláírja.
Előírt egészségi és PÁV alkalmassági vizsgálatok kategóriánként:
A1, A2, A, B, B+E: I fokú, I csoportú. C, C+E, D: 2 csoportú.
Képzésre az vehető fel, aki (24/2005 Korm.rend.): a megszerezni kívánt vezetői engedély kiadásához szükséges, jogszabályban meghatározott életkort betöltötte, vagy tanfolyami képzés esetén annál legfeljebb 6 hónappal fiatalabb, megfelel az elméleti vizsgára bocsátás feltételei közül a 10. § (1) bekezdés c) pontjában és (2) bekezdésében foglaltaknak, továbbá a vizsgára bocsátás feltételeiről – így különösen a külön jogszabályokban megfogalmazott orvosi, pályaalkalmassági és közlekedésbiztonsági feltételekről – igazoltan tájékoztatásban részesült, a képzés megkezdésekor nyilatkozik arról, hogy megfelel a 10. § (1) bekezdés e) pontjában foglaltaknak.
Járművezetésre jogosító okmányok kiadásának életkori és jártassági feltételei(7. melléklet a 326/2011. (XII. 28.)
Életkori feltételek: 14. életév az „M” kategóriába tartozó jármű vezetésére, 14. életév az „AM” kategóriába tartozó jármű vezetésére, 16. életév a „T” és a „K” kategóriába tartozó jármű vezetésére, 16. életév az „A1” és „B1” kategóriába tartozó gépjármű vezetésére, 17. életév a „B” kategóriába tartozó gépjármű vezetésére, 18. életév az „A2”, az „A” korlátozott, a „C1”, a „C1E” és a „BE” kategóriába tartozó gépjármű vezetésére, 20. életév: a „V” kategóriában és a „TR” kategóriában a jármű vezetésére, az „A” kategóriába tartozó motorkerékpár vezetésére legalább kétéves „A2” kategóriás motorkerékpár vezetési gyakorlat esetében. A 21. életév betöltéséig az „A” kategóriás vezetői engedéllyel csak olyan motoros tricikli vezethető, melynek teljesítménye a 15 kW-ot nem haladja meg, 21. életév a „C”, a „CE”, a „D1” és a „D1E” kategóriába tartozó gépjármű vezetésére, 24. életév: a „D” és a „DE” kategóriába tartozó jármű vezetésére, az „A” kategóriába tartozó motorkerékpár vezetésére, előzetes motorkerékpár vezetési gyakorlat hiányában. A „C” kategóriába tartozó gépjármű vezetésére jogosító engedély a 18. életév betöltésétől, a „D” kategóriába tartozó gépjármű vezetésére jogosító engedély a 21. életév betöltésétől is kiadható kizárólag az alábbi járművek vonatkozásában: a) a tűzoltóság által, illetve a közrend fenntartására használt járművek; b) javítási vagy karbantartási célú közúti vizsgálatoknak alávetett járművek vezetésére. Az előírt életkor betöltéséig a kizárólag az a) és b) pontban meghatározott járművek vezetésére jogosító „C” és/vagy „D” kategória csak Magyarország területén jogosít vezetésre.
Jártassági feltételek: Teljesítménykorlátozás nélküli „A” kategóriába tartozó gépjármű vezetésére jogosító bejegyzést annak a személynek lehet érvényesíteni, aki legalább két éve rendelkezik „A2” kategóriába tartozó gépjárműre érvényesített bejegyzéssel, vagy annak aki a 24. életévét betöltötte, és külön vizsgát tett a kategóriára jellemző vezetői jártasságáról és magatartásáról. A „C1”, „D1” „C” kategóriába tartozó gépjármű vezetésére jogosító bejegyzést annak a személynek lehet érvényesíteni, aki „B” kategóriába, „D” kategóriába tartozó gépjármű vezetésére jogosító bejegyzést pedig annak a személynek lehet érvényesíteni, aki „C” kategóriába tartozó járművek vezetésére érvényesített bejegyzéssel már rendelkezik. Kombinált kategóriára jogosító bejegyzés csak annak a személynek érvényesíthető, aki már jogosult a vonó gépjármű vezetésére. A „C1E”, a „CE”, a „D1E” és a „DE” kategóriájú vezetői engedélyek a „BE” kategóriájú járműszerelvényekre is érvényesek. A „CE” kategóriájú vezetői engedélyek érvényesek „DE” kategóriára is, amennyiben a vezetői engedély birtokosa jogosult „D” kategóriájú járművek vezetésére. A „CE” kategóriájú vezetői engedélyek a „C1E” kategóriájú járműszerelvényekre, a „DE” kategóriájú vezetői engedélyek a „D1E” kategóriájú járműszerelvényekre is érvényesek. Bármely nemzetközi kategóriára megszerzett vezetői engedély érvényes az AM kategóriájú járművekre. Az „A2” kategóriájú vezetői engedélyek az „A1” kategóriára is érvényesek. Az „A” kategóriájú vezetői engedély az „A1”, „A2” kategóriákra, a „B” kategóriájú vezetői engedély a „B1” kategóriára, a „C” kategóriájú vezetői engedély a „C1”, a „D” kategóriájú vezetői engedély a „D1” kategóriára is érvényes. A jártassági feltételek teljesítésének kell tekinteni azt az esetet is, ha a járművezető a feltételül szabott járműkategóriára érvényes vizsgával rendelkezik.
Elméleti vizsgára az bocsátható, aki (24/2005 Korm. Rend 10§.)
Elméleti vizsgára az bocsátható, aki a tanfolyam elméleti részét az 5. § (3) bekezdésében foglaltak szerint elvégezte és az első vizsgaeseményig az adott tanfolyam megkezdésétől számított kevesebb, mint kilenc hónap telt el, továbbá a 7. § szerinti igazolást a közlekedési hatóság részére a jelentkezési lapon bemutatta vagy annak elvégzése alól a 4. § (6) bekezdésében foglaltak alapján mentesült, továbbá aki a közúti közlekedési igazgatási feladatokról, a közúti közlekedési okmányok kiadásáról és visszavonásáról szóló rendelet alapján tanfolyammentes vizsgát tehet. Továbbá aki megfelel a külön jogszabályokban52 meghatározott egészségügyi és pályaalkalmassági, valamint – írásbeli nyilatkozata alapján – a külön jogszabályban53meghatározott közlekedésbiztonsági feltételeknek, nem gépjármű vezetésére jogosító vezetői engedély megszerzésére irányuló vizsga esetén, írni, olvasni tud, a megszerezni kívánt vezetői engedély kiadásának feltételéül – a „K” kategóriás jármű vezetője kivételével – a jogszabályban előírt életkornál legfeljebb három hónappal fiatalabb, a gépjármű vezetésére jogosító vezetői engedély megszerzésére irányuló vizsga esetében az alapfokú iskolai végzettség meglétéről a jelentkezési lapon nyilatkozik, a vizsgára való jelentkezésig – a Bizonylati Album szerinti azonosítók szerepeltetésével – a külön jogszabályban meghatározott módon az igazgatási szolgáltatási díjat képző szerv útján vagy közvetlenül megfizette. Ezen feltételek teljesítése esetében is kizárólag az bocsátható elméleti vizsgára, akinek a közlekedési igazgatási hatóság vagy külön jogszabályban58 meghatározott külföldi hatóság által kiállított: „C” kategóriás vizsgához „B” kategóriára érvényes vezetői engedélye van: „D” kategóriás vizsgához „B” és „C” kategóriára érvényes vezetői engedélye van; a kombinált kategóriás vizsgákhoz a vonó jármű kategóriájára érvényes vezetői engedélye van, és a külön jogszabályban61 meghatározott kezdő vezetői minősítés megszűnt. Érvényes vezetői engedély helyett – a képzés és a vizsgáztatás tekintetében – egy évig el kell fogadni a feltételként meghatározott kategória megszerzését tanúsító, a Közlekedési Alkalmassági és Vizsga Központ (továbbiakban: KAVK) által kiállított, a forgalmi vizsga teljesítéséről szóló vizsgaigazolást. Az egy évet az adott kategóriára vonatkozó utolsó sikeres vizsga letételének időpontjától kell számítani.
A tanuló az alapfokú iskolai végzettségét legkésőbb az első vizsga napján a 10. § (4) bekezdésben meghatározottak szerint igazolja a KAVK részére. Ha a tanuló alapfokú iskolai végzettségét a (10) bekezdésben meghatározott módon nem igazolta, annak teljesítéséig a következő vizsgára nem bocsátható, illetve részére vizsgaigazolás nem állítható ki.
Az alapfokú iskolai végzettség igazolható:a) személyazonosító okmányokba Magyarországon bejegyzett, saját jogon szerzett doktori címmel, b) az iskolai végzettség igazolására szóló okmány, ba) eredeti példányával, bb) a közjegyző vagy a kiállító által hitelesített példányával, bc) külföldi bizonyítvány és oklevél esetén az eredeti okmánnyal és annak hiteles fordításával, (a hiteles fordítás nem kötelező, ha az oklevél vagy bizonyítvány adott tartalmában és formájában szerepel a közlekedési hatóság által létrehozott „Bizonyítvány és oklevél mintatár”-ban), vagy bd) külföldi bizonyítvány és oklevél esetén olyan – hatáskörrel rendelkező – magyar hatóság által hozott elismerő határozattal, honosítási záradékkal, hatósági bizonyítvánnyal, hatósági igazolással, tájékoztatással vagy három hónapnál nem régebbi Magyarországon felsőoktatási intézmény által kiállított hallgatói jogviszony igazolással, amely kimondja, hogy az adott bizonyítvány vagy oklevél legalább alapfokú végzettséget igazol, vagy annak meglétét előfeltételezi.
Amennyiben a tanuló a tanfolyam kezdetétől számított tizenkét hónapon belül nem teszi le sikeresen az elméleti vizsgáit, akkor csak a teljes tanfolyam megismétlését követően jelenthető ismét elméleti vizsgára.
Gyakorlati vizsgára az bocsátható, aki (24/2005 Korm.rend.11§ (1): a 10. § (1) bekezdés b)-c) pontjában, valamint (2) bekezdésében foglaltaknak megfelel a jogszabályban a vezetői engedély kiadásának feltételéül előírt életkort betöltötte; „AM” kategóriás járműkezelési vizsgát tehet az is, aki az előírt életkort még nem töltötte be, forgalmi vizsgára azonban csak a 14. életév betöltése után bocsátható. Közoktatási intézmény által végzett képzés esetén gyakorlati vizsgára bocsátható az is, aki a jogszabályban meghatározott életkornál legfeljebb 3 hónappal fiatalabb, azonban forgalmi vizsgára csak a jogszabályban meghatározott életkor betöltése után bocsátható, az összes elméleti vizsgatárgyból sikeresen vizsgázott, vagy a 9. § (7) bekezdése alapján a vizsgakötelezettség alól mentesült és a közlekedési alapismeretek vizsgája érvényes, továbbá a tanfolyam vizsgatárgyhoz kapcsolódó gyakorlati részét az 5. § (3) bekezdésében foglaltak szerint elvégezte és az erről szóló 7. § szerint kiállított igazolást a közlekedési hatóság részére bemutatta; ez a követelmény nem vonatkozik arra, aki a tanfolyam vizsgatárgyhoz kapcsolódó gyakorlati részének az elvégzése alól felmentést kapott, továbbá aki a közúti közlekedési igazgatási feladatokról, a közúti közlekedési okmányok kiadásáról és visszavonásáról szóló rendelet alapján tanfolyammentes vizsgát tehet, a 3. számú melléklet 3.2.1. táblázatában meghatározott kötelező óraszámokat és menettávolságokat igazoltan teljesítette, a vizsgára való jelentkezésig – a Bizonylati Album szerinti azonosítók szerepeltetésével – a külön jogszabályban meghatározott módon az igazgatási szolgáltatási díjat képző szerv útján vagy közvetlenül megfizette. (1a)76 Az (1) bekezdésben foglaltaktól eltérően „C” vagy „D” kategóriás rutinvizsgát, valamint biztonsági ellenőrzés és üzemeltetés vizsgát tehet az is, aki az előírt életkort még nem töltötte be, azonban forgalmi vizsgára „C” kategória esetén csak a 18. életév, „D” kategória esetén csak a 21. életév betöltése után bocsátható.
Forgalmi vizsga – a „B” kategóriás képzés kivételével – sikeres járműkezelési, vagy rutin és biztonsági ellenőrzés és üzemeltetés vizsga után tehető. Elméleti vizsga és tanfolyam nélkül is gyakorlati vizsgára bocsátható az, aki automatikusan működtetett tengelykapcsolóval, illetőleg sebességváltóval felszerelt jármű vezetésére korlátozott vezetői engedélyét hagyományosan működtetett erőátvitelű jármű vezetésére terjeszti ki, vagy mint mozgássérült, meghatározott jármű vezetésére jogosító érvényes vezetői engedélyét más – de ugyanabba a kategóriába tartozó – jármű vezetésére kívánja érvényesíttetni, vagy a meglévő lassú jármű vezetésére jogosító vezetői engedélyét (járművezetői igazolványát) „T” kategóriára kívánja kiterjeszteni, vagy számára a bíróság – külön jogszabály alapján74 – a járművezetés újbóli gyakorlását a járművezetéshez szükséges jártasság igazolásától tette függővé. A 10. § (2) bekezdésének a) és e) pontjaiban foglalt kategóriás, kategóriás forgalmi vizsgára abban az esetben bocsátható a közúti járművezető, ha az előfeltételként meghatározott kategóriából már minden vizsgakötelezettségének sikeresen eleget tett. Mentesül az elméleti tanfolyam és vizsga alól és gyakorlati vizsgára bocsátható az is, aki „A2” kategóriás vizsgához – két évnél nem régebben szerzett – „A1” kategóriás vezetői engedéllyel rendelkezik és két éven belül „A1” kategóriára sikeres elméleti vizsgát tett; „A” kategóriás vizsgához – két évnél nem régebben szerzett – „A2” vagy „A1” kategóriás vezetői engedéllyel rendelkezik és két éven belül „A1” vagy „A2” kategóriára sikeres elméleti vizsgát tett; „C” kategóriás vizsgához – két évnél nem régebben szerzett – „C1” kategóriás vezetői engedéllyel rendelkezik. A 10. § (2) bekezdésében előírt vezetői engedély helyett egy évig el kell fogadni a feltételként meghatározott kategória megszerzését tanúsító – a KAVK által kiállított – a forgalmi vizsga teljesítéséről szóló vizsgaigazolást. Az egy évet az adott kategóriára vonatkozó utolsó sikeres vizsga letételének időpontjától kell számítani. Amennyiben a tanuló a (3) vagy (5) bekezdésben foglaltak alapján mentesült az elméleti tanfolyam és vizsga alól, gyakorlati vizsgáit a vezetési karton hitelesítésétől számított 12 hónapon belül kell sikeresen teljesítenie. A 12 hónapon túl kizárólag a (3) bekezdés alapján mentesülők esetében a teljes gyakorlati képzés, az (5) bekezdés alapján mentesülők a teljes képzés megismétlését követően jelenthető újabb vizsgára.
A vizsgaigazolás kiadásának a feltételei (elsősegély-nyújtási ismeretek megszerzésére vonatkozó rendelkezések):
(24/2005 Korm. Rend.)  A vezetői engedély kiadásának feltételéül a jogszabályban meghatározott vizsgáztatási előírásoknak az a vizsgázó tett eleget, aki az egyes kategóriákhoz, kombinált kategóriákhoz a 8. mellékletben előírt vizsgatárgyakból megfelelt vagy azok teljesítése alól e rendelet alapján felmentést kapott. A sikeres vizsgáról a Vizsgaközpont vizsgaigazolást állít ki, amelyet a sikeres vizsgát követő három munkanapon belül elektronikus úton továbbít az illetékes közlekedési igazgatási hatóság részére. A vizsgaigazoláson szöveges bejegyzés alkalmazásával kell feltüntetni azt a körülményt, ha a vizsgázó bármely járművezetési vizsgát (járműkezelési, rutin vagy forgalom) automata sebességváltóval rendelkező járművön tette le.
A tanuló a megszerezni kívánt képesítéshez szükséges egyéb igazolások (pl. elsősegélynyújtási ismeretek megszerzésének igazolása) birtokában kezdeményezheti az illetékes közlekedési igazgatási hatóságnál a vezetői engedély kiállítását.
Az elsősegély-nyújtási ismeretek megszerzését a Magyar Vöröskereszt által kiállított igazolással kell igazolni, melynek megszerzésének kötelezettsége alól mentesülnek a külön jogszabály240 alapján: az orvostudományi egyetemen szerzett orvosi, fogorvosi, gyógyszerészi, az állatorvos-tudományi egyetemen szerzett állatorvosi, védőnői, dietetikusi, mentőtiszti, gyógytornász, egészségügyi szakoktatói, diplomás ápolói oklevéllel (képesítéssel) rendelkezők, valamint a közegészségügyi felügyelői főiskolai szakon végzettek, és az egészségügyi szakközépiskolát (szakiskolát) végzettek, továbbá minden olyan vizsgázó, aki 1969. július 1-je és 1983. december 31-e között „D” kategóriára vezetői engedélyt, vagy „trolibusz” kategóriára járművezetői engedélyt szerzett; 1984. január 1-je után: bármely járműkategóriára vezetői engedélyt, „trolibusz” kategóriára járművezetői engedélyt, „Mezőgazdasági vontató”, „Segédmotoros kerékpár”, „Lassú jármű” kategóriában közúti járművezetői jogosultságot szerzett.
A tanuló által igényelt tanfolyam vagy szaktanfolyam tantárgyai, a képző szerv által tartott óraszáma, az elméleti tanórák időtartama (tandíjért nyújtott szolgáltatások tartalmának tételes felsorolása):
AM: K.: 12, Je.: 4, A.: 4, F.: 6, F/v.: 6.
A1, A2: K: 12, Je.:8, Szü.: 4, A.: 6, F.:10, F/v.: 8, F/o.:2.
A1 (B-vel): K.:1, Je.: 1, Szü.: 1, A.:1, F.:1, F/v.:1.
A2 (A1-el 2 éven belül): A.:4, F.:8, F/v.: 6, F/o.: 2.
A2 (A1-el 2 éven túl): K.: 1, Je.: 1, Szü.: 1, A.:2, F.: 6, F/v.: 4, F/o.: 2.
A (Ak. vagy A2 2 éven belül): A.: 4, F.:8, F/v.: 4, F/o.: 4.
A (Ak. vagy A2 2 éven túl): K.:1, Je.: 1, Szü.: 1, A.: 2, F.: 6, F/v.: 4, F/o.: 2.
A (A1 2 éven belül): A.: 6, F.: 10, F/v.: 8, F/o.: 2.
A (A1 2 éven túl): K.: 1, Je.: 1, Szü.: 1, A.: 4, F.: 6, F/v.: 4, F/o.: 2.
A (+24): K.: 12, Je.: 8, Szü.: 4, A.:10, F.:16, F/v.:11, F/o.: 5.
B: K: 16, Je.: 8, Szü.: 4, A.: 9, F.:20, F/v.: 14, F/o.: 4, F/é.: 2.
Rövidítések:
K            = Közlekedési alapismeretek                          A            = Alapoktatás
Je            = Járművezetés elmélete                                 F            = Főoktatás
Szü         = Szerkezeti és üzemeltetési ismeretek         F/v         = városi vezetés
F/o          = országúti vezetés                                           F/é         = éjszakai vezetés
Az elméleti tanórák időtartama: 45 perc, gyakorlati tanórák: 50 perc.
E-learning: tananyagban eltölthető és képzésre fordítható idő: 180nap/75óra, a póthozzáférés 30nap/10óra.
Vizsga felkészítő tananyag: 30nap/12óra , póthozzáférés: 30/nap/10óra.
Járműhasználat: a választható típusok, a tanuló által biztosított jármű esetén a használat feltételei: Yamaha Jog, Yamaha YBR125, Kawasaki ER-5, Suzuki GS600, Dacia Logan, Nissan qashqai, Skoda Fabia, Skoda SuperB, Hyundai i20, Suzuki SX4. Saját jármű csak a motoros kategóriákban használható. A jármű kifogástalan műszaki és esztétikai állapotban kell legyen, közúti közlekedésre alkalmasnak kell lennie.
A hiányzás pótlásának módja: a tanórákon való részvétel kötelező, a hiányzást a hiányzók kötelesek pótolni az iskolavezetővel megbeszélt időben.
A tandíj összege (tételes felsorolása, elméleti, gyakorlati bontásban):
AM: Elmélet: 29.000, Gyakorlat: 66.000
A1, A2: Elmélet: 39.000, Gyakorlat:A1:102.000, A2:127.500
A1 (B-vel): Elmélet: 29.000, Gyakorlat: 18.000.
A2 (A1-el 2 éven belül): Gyakorlat: 97.500
A2 (A1-el 2 éven túl): Elmélet: 34.000, Gyakorlat: 67.500
A (Ak. vagy A2 2 éven belül):, Gyakorlat: 97.500
A (Ak. vagy A2 2 éven túl): Elmélet: 34.000, Gyakorlat: 67.500
A (A1 2 éven belül): Gyakorlat: 127.500
A (A1 2 éven túl): Elmélet: 34.000, Gyakorlat: 82.500
A (+24): Elmélet: 39.000, Gyakorlat: 202.500
B: Elmélet: 39.000,) Gyakorlat: Gyakorlat:  285.000 (3 x 95.000) (9.500/tanóra). 
Angol nyelvű oktatás: elmélet, (e-learninggel): 54.000Ft, gyakorlat: 360.ooo. (12.000Ft/tanóra) B kategóriában.
A Képzési igazolással átjelentkezett tanulók gyakorlati oktatása B kategóriában: 12.000Ft/tanóra.
E-learning tandíj kategóriánként:
B: 90nap/60óra: 39.ooo, póthozzáférés: 5.ooo. Angol nyelven: 54.oooFt, póthozzáférés: 10.ooo.
A, A1, A2 kategória: a 90nap/60óra: 39.ooo, póthozzáférés: 5.ooo.
AM: 90nap/60óra: 29.ooo, póthozzáférés: 5.ooo.
A kiegészítő képzések: 90nap/60óra : 34.ooo, póthozzáférés: 5.ooo.
BE: 180nap/75óra : 39.ooo, póthozzáférés: 10.ooo.
C: 180nap/75óra: 44.ooo,, póthozzáférés: 10.ooo.
CE: 180nap/75óra : 39.ooo, póthozzáférés: 10.ooo.
D: 180nap/75óra : 44.ooo, póthozzáférés: 10.ooo.
B96 : 180nap/75óra: 34.ooo, póthozzáférés: 10.oooFt.
Gyakorló teszt: 30nap/12óra: 5.ooo, póthozzáférés: 30 nap/10 óra: 5.ooo.
B+E, C, C+E, D kategóriák és B96 kiegészítés gyakorlati oktatását a Golden Glob Trans Kft. végzi, annak árait, járműhasználatát saját írásos tájékoztatója tartalmazza.
A tandíj befizetésének módja: készpénz, átutalás, részletfizetés.
Azért nyújtott szolgáltatások tartalmának és díjainak tételes felsorolása:
Az ITM által előírt Tantervi és vizsgakövetelmények szerinti oktatást tartalmazza.
A megszerezni kívánt kategória vagy szakképesítéshez szükséges egyéb díjak (vizsgadíjak, egyéb költségek):
Vizsgadíjak:
AM: KRESZ: 4.600, Járműkezelés: 3.600, Forgalmi : 3.600.
A1, A2, A: KRESZ: 4.600, Járműkezelés: 4.700, Forgalmi :11.000.
A1 (B-vel): KRESZ: 4.600, Forgalmi: 11.000.
B: KRESZ: 4.600, Forgalmi: 11.000
C, B+E: KRESZ: 4.600, Szü.: 4.600, Mu.: 4.600, Bü.:4.400, Rutin: 3.500, Forgalmi: 11.000.
C+E: 4.600, Szü.: 4.600, Bü.:4.400, Rutin: 3.500, Forgalmi: 11.000.
D: KRESZ: 4.600, Bü.:4.400, Rutin: 3.500, Forgalmi: 18.500.
B96: Szü.: 4.600, Mu.: 4.600, Rutin: 3.500.
Rövidítések:
Szü.: Szerkezeti és üzemeltetési ismeretek,
Mu.: Munkavédelmi és Tűzvédelmi ismeretek,
Bü.: Biztonsági ellenőrzés és üzemeltetés.
A vizsgadíjakat a tanuló személyesen vagy meghatalmazottja útján teljesíti a KAVK felé.
Elsősegély-nyújtási ismeretek vizsgadíj: 8.200. Orvosi alkalmassági vizsgálat: 7.200.
A tanuló áthelyezés és a teljesített oktatásról szóló igazolás kiadásának módja, a tanuló áthelyezés következményei: a tanuló, saját kérésére más képzőszervhez átmehet, a Képzési Igazolást a kéréstől számított 3 napon belül az Iskolavezető kiállítja, ügyfélfogadási időben átvehető. A befizetett és fel nem használt tandíj visszafizetésre kerül. Az elméleti képzés díját a tanfolyam megkezdése után az Autósiskola nem téríti vissza. Kedvezményre csak azok jogosultak, akik a teljes képzést az Autósiskolánál fejezik be! Autósiskola váltás esetén a kedvezményt vissza kell fizetni az Autósiskola részére. Abban az esetben, ha a tanuló több mint 3 naptári hónapig nem vesz részt elméleti és (vagy) gyakorlati foglalkozáson, a 3 hónap letelte utáni első foglalkozás időpontjában érvényes Vállalkozási feltételekben szereplő díjak fizetendők. Oktatási helyszínek címei: Elméleti oktatás: Gödöllő, Gábor Áron u. 2-10. (Átrium Üzletház). Gyakorlati oktatás: Gödöllő, Vác, tanpálya (Gödöllő, Méhész köz. 5.) B+E, C, C+E, D: Biztonsági ellenőrzés és üzemeltetés: Aszód, Falujárók útja 44, Gyakorlat: Gödöllő, Aszód, Vác.
Pótórák igénylésének módja, díjai: iskolavezetővel, szakoktatóval történő megbeszélés. Sikertelen forgalmi vizsga esetén az Autósiskola 4 gyakorlati tanórát írhat elő. Pótóra kategóriánként az alapóra árával megegyezik.                                       Engedélyező Hatóság: Innovációs és Technológiai Minisztérium, Közúti Gépjármű-közlekedési Hatósági Főosztály                 1138 Budapest, Váci út 188. Postacím: 1440 Budapest, Pf. 1. Telefon: +36-1-814-1897                                                    Felügyeleti szerv: Felügyeleti és Módszertani Igazgatóság, KAV Közlekedési Alkalmassági és Vizsgaközpont
Nonprofit Korlátolt Felelősségű Társaság, 1082. Budapest Vajdahunyad u. 45., E-mail: info@kavk.hu, Tel: +36 1 8141819
 A tanuló, vizsgázó jogai és kötelezettségei: A tanuló kötelessége a tanórákon a megbeszélt időpontban, vezetésre alkalmas állapotban megjelenni, a vizsgán időben, személyazonosításra alkalmas okmányaival megjelenni, a vizsga rendjét nem zavarni. A vizsgázónak joga van a vizsgán részt venni, panasz esetén a közlekedési hatósághoz fordulni. Elméleti vizsgák helyszíne: Pomáz, Szmolnyicza dűlő 059/16 vagy Vác, Arató u 20. Forgalmi vizsgák kiinduló pontja: Gödöllő, Méhész köz 5. A vizsga időpontja változhat, a tanuló kötelessége a vizsgák időpontja és helyszíne utáni érdeklődés az Autósiskola elérhetőségein.
A vezetői engedély kiadásával kapcsolatos, jogszabályban meghatározott fontosabb előírások:
(5) A vezetői engedély kiadásának feltételéül a jogszabályban meghatározott vizsgáztatási előírásoknak az a vizsgázó tett eleget, aki az egyes kategóriákhoz, alkategóriákhoz, kombinált kategóriákhoz a 8. mellékletben (24/2005 Kor. Rend.) előírt vizsgatárgyakból megfelelt, vagy azok teljesítése alól e rendelet alapján felmentést kapott.
Nem magyar állampolgároknak a tartózkodási engedélyre vonatkozó előírások:
15§ (1) Vezetői engedélyt – a (3) és (4) bekezdésben foglaltak kivételével – csak olyan kérelmezőnek lehet kiadni, akinek a szokásos tartózkodási helye Magyarország területén van, valamint nem magyar állampolgár esetében az engedély kiadását megelőző hat hónapban Magyarországon tartózkodott. Ha a kérelmező külföldi hatóság által kiállított vezetői engedéllyel rendelkezik, a közlekedési igazgatási hatóság a 17-18. § alapján jár el.
(2) Az (1) bekezdésben meghatározott magyarországi tartózkodást igazoló adatokat a közlekedési igazgatási hatóság szerzi be a polgárok személyi adatainak és lakcímének nyilvántartásából. A személyi adat- és lakcímnyilvántartás hatálya alá nem tartozó harmadik országbeli állampolgár esetében az ügyfélnek kell bemutatnia az idegenrendészeti hatóság által kiállított tartózkodási jogot igazoló okmányt.
Jelen Vállalkozási Feltételeket elolvastam, megértettem.
Gödöllő, 2021.11.01.